Ερώτηση Χρ. Σταϊκούρα για τη μη υποβολή από την κυβέρνηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής

Ο Συντονιστής Οικονομικών Υποθέσεων της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Φθιώτιδας, κ. Χρήστος Σταϊκούρας, κατέθεσε Ερώτηση στη Βουλή, σχετικά με την μη υποβολή από την Κυβέρνηση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

 

Για το θέμα αυτό, ο κ. Σταϊκούρας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

 

«Τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι και το 2014, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις και διαρθρωτικές αλλαγές στο πλαίσιο της δημοσιονομικής διαχείρισης στην Ελλάδα, με στόχο τη δημοσιονομική προσαρμογή, εξυγίανση και πειθαρχία. Σ’ αυτό το πλαίσιο θεσπίστηκε η κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και η επικαιροποίησή του, εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.

Όμως, παρά τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις και τα θεσμοθετημένα χρονοδιαγράμματα, η Κυβέρνηση, μέχρι σήμερα, από τις αρχές του 2015, δεν έχει προχωρήσει ούτε στην κατάρτιση ούτε και στην επικαιροποίηση ΜΠΔΣ. Έτσι, το μόνο εν ισχύ ΜΠΔΣ είναι αυτό για την περίοδο 2015 – 2018, που καταρτίστηκε τον Απρίλιο του 2014, τηρώντας, φυσικά, τότε, τα προβλεπόμενα του σχετικού νομικού πλαισίου.

Για τον λόγο αυτό ζητάμε από την Κυβέρνηση να μας απαντήσει για ποιους λόγους μέχρι σήμερα, από τις αρχές του 2015, δεν προχώρησε στην κατάρτιση του ΜΠΔΣ 2016 – 2019, γιατί δεν κατέθεσε, στο τέλος Μαΐου 2016, το ΜΠΔΣ 2017 – 2020, όπως η ίδια είχε δεσμευθεί και περιλαμβάνεται στο συμπληρωματικό Μνημόνιο και πότε επιτέλους σκοπεύει να εναρμονιστεί με το νομικό πλαίσιο και να προχωρήσει στην υποβολή του ΜΠΔΣ 2017 – 2020».

H ερώτηση του Χρ. Σταϊκούρα στη Βουλή

 

Ερώτηση

προς το Υπουργείο Οικονομικών

 

Αθήνα, 01 Αυγούστου 2016

 

Θέμα: Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (επικαιροποίηση και επανακατάθεση προηγούμενης Ερώτησης με αριθμό 4831, της 14ης Απριλίου 2016, και η οποία ουδέποτε απαντήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών).

Τα προηγούμενα χρόνια, μέχρι και το 2014, έχουν πραγματοποιηθεί μία σειρά από σημαντικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις και διαρθρωτικές αλλαγές στο πλαίσιο της δημοσιονομικής διαχείρισης στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στην ευρύτερη προσπάθεια δημοσιονομικής προσαρμογής, εξυγίανσης και πειθαρχίας. Πρόκειται για διαρθρωτικές αλλαγές που, μεταξύ άλλων, αφορούσαν:

  • την αναδιάρθρωση και αναβάθμιση του συστήματος δημοσιονομικών ελέγχων,
  • τη θέσπιση πλαισίου δημοσιονομικών κανόνων και διαδικασιών παρακολούθησης και διόρθωσης για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης,
  • την ίδρυση και αναβάθμιση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στο Κοινοβούλιο,
  • την ίδρυση του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
  • την εφαρμογή Μητρώου Δεσμεύσεων για τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών στη Γενική Κυβέρνηση,
  • την ενδυνάμωση του θεσμικού και συντονιστικού ρόλου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και τη θέσπιση Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών σε κάθε Υπουργείο,
  • την εφαρμογή Μητρώου Δεσμεύσεων για τον έλεγχο των δημοσίων δαπανών στη Γενική Κυβέρνηση,
  • την εναρμόνιση και τον εμπλουτισμό του πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης με τους κανόνες, διαδικασίες, ρήτρες και διορθωτικούς μηχανισμούς που προβλέπονται στο νέο περιβάλλον οικονομικής διακυβέρνησης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), και, φυσικά,
  • τη διαμόρφωση ενός πλαισίου διαδικασιών και κανόνων δημοσιονομικής διαχείρισης στον άξονα ενός μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού προγραμματισμού.

Στο πλαίσιο της τελευταίας θεσμικής μεταρρύθμισης, θεσπίστηκε η κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), εντός συγκεκριμένου χρονικού χρονοδιαγράμματος.

Συγκεκριμένα, όπως προβλέπεται ρητά από το άρθρο 46 του Ν. 4270/2014, Νόμο τον οποίο η σημερινή Κυβέρνηση επικαιροποίησε με το N. 4337/2015, «[…] Το ΜΠΔΣ και η επεξηγηματική του έκθεση καταρτίζονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και υποβάλλονται στο Υπουργικό Συμβούλιο προς έγκριση το αργότερο μέχρι την 25η Απριλίου κάθε έτους. Μετά την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους, ο Υπουργός Οικονομικών δημοσιοποιεί, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, το σχέδιο του ΜΠΔΣ και της επεξηγηματικής έκθεσης. Το ΜΠΔΣ υποβάλλεται από τον Υπουργό Οικονομικών στη Βουλή προς ψήφιση μέχρι το τέλος Μαΐου κάθε έτους. […]».

Επιπρόσθετα, ορίστηκε και το χρονοδιάγραμμα για την κατάρτιση, εφ’ όσον κριθεί απαραίτητη, της επικαιροποίησης του ΜΠΔΣ, σύμφωνα πάντα με το σχετικό νομικό πλαίσιο. Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4270/2014, προβλέπεται ότι «[…] Αν οι μακροοικονομικές ή οι δημοσιονομικές προβλέψεις στις οποίες βασίζεται το ΜΠΔΣ και η επεξηγηματική του έκθεση χρειάζεται να αναθεωρηθούν, λόγω ιδιαίτερα σημαντικών και απρόβλεπτων μεταβολών σε ουσιώδη στοιχεία αυτού ή στο πλαίσιο προγράμματος μακροοικονομικής προσαρμογής που καθορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 472/2013 κατά τρόπο που επηρεάζει τον προϋπολογισμό που θα υποβληθεί, ο Υπουργός Οικονομικών υποβάλλει στη Βουλή, μέχρι την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου κάθε έτους, επικαιροποιημένο ΜΠΔΣ. Η ψήφιση από τη Βουλή του επικαιροποιημένου ΜΠΔΣ πραγματοποιείται εντός δέκα ημερών από την κατά­θεσή του. […]».

Παρά τις διατάξεις και τα θεσμοθετημένα χρονοδιαγράμματα από το σχετικό νομικό πλαίσιο, η Κυβέρνηση δεν προχώρησε, από τις αρχές του 2015 μέχρι και σήμερα, ούτε στην κατάρτιση του προβλεπόμενου ΜΠΔΣ 2016-2019, αλλά ούτε και στην επικαιροποίηση του ΜΠΔΣ, αντιβαίνοντας τα προβλεπόμενα από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, αλλά και τις αρχές της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.

Έτσι, το μόνο εν ισχύ ΜΠΔΣ είναι αυτό για την περίοδο 2015-2018 που καταρτίστηκε τον Απρίλιο του 2014, τηρώντας, φυσικά, τα προβλεπόμενα του σχετικού νομικού πλαισίου.

Κατόπιν τούτων,

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ

ο κ. Υπουργός:

 1ον. Για ποιους λόγους μέχρι σήμερα, από τις αρχές του 2015, το Υπουργείο Οικονομικών δεν προχώρησε στην κατάρτιση του ΜΠΔΣ 2016-2019, όπως προβλέπεται από το σχετικό νομικό πλαίσιο;

2ον. Γιατί η Κυβέρνηση δεν κατέθεσε, στο τέλος Μαϊου του 2016, στη Βουλή των Ελλήνων, το ΜΠΔΣ 2017-2020, όπως η ίδια είχε δεσμευθεί και περιλαμβάνεται στο συμπληρωματικό Μνημόνιο που υπέγραψε με τους εταίρους και δανειστές;

3ον. Πότε σκοπεύει το Υπουργείο Οικονομικών να εναρμονιστεί με το σχετικό νομικό πλαίσιο και να προχωρήσει στην υποβολή του ΜΠΔΣ 2017-2020;

 

Ο Ερωτών Βουλευτής

Χρήστος Σταϊκούρας

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*