Θέση υδρονομέα στο Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας

Ο δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας καλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 04/01/2016 έως την 08/01/2016 στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

Η πρόσκληση

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ -ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού

και Διοικητικής Μέριμνας

—————————–

Πληροφορίες : Παπαγεωργίου Κωνσταντίνος.

Τ.Κ. : 35015

Τηλέφωνο : 2234350305

FAX: 2234049872

——————————–

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΥΔΡΟΝΟΜΕΑ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. το άρθρο 211 του Ν.3584/07
  2. την παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011
  3. τα άρθρα 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15.4.1957
  4. την υπ’ αριθμόν 39/2016 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου με την οποία αποφασίστηκε η πρόσληψη ειδικών υδρονομικών οργάνων, ορίζει το χρόνο έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση και την αμοιβή του κάθε οργάνου. Η οποία εγκρίθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με την αριθμ.1844/46901/24-03-2016 απόφαση
  5. τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν.4257/2014

 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ

 

όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομέας, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 04/01/2016 έως την 08/01/2016 στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 

1. Αριθμός θέσεων

Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 39/2016 απόφαση του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής:

Α. Ένα (1) άτομο Υδρονομέας

 

2. Περίοδος απασχόλησης

Η περίοδος απασχόλησης είναι έως πέντε (5) μήνες και ορίζεται μεταξύ της αρδευτικής περιόδου από 01/05/2016 έως 01/10/2016.

 

3. Απαιτούμενα Προσόντα

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:

α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.

β. Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο.

γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

 

4. Δεν γίνονται δεκτοί και δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς

Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αύτη.

 

5. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:

α) Π ιστοποιητικό του οικείου Δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως.

β) Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων.

Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αύτη, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

 

6. Εκλογή υδρονομικών οργάνων

Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

7. Αναδιορισμός

Τα υδρονομικά όργανα διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω.

Τα εκ το ύτων ευδοκίμως υπηρετούντα όργανα προτιμούνται και για την επόμενη ή τις επόμενες αρδευτικές περιόδους, από το δημοτικό συμβούλιο.

 

  1. Καθήκοντα Υδρονομέων

α. Η διαχείριση και διανομή των αρδευτικών υδάτων (πηγών και γεωτρήσεων) κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως.

β. Η επιμέλεια και επιτήρηση των επιφανειακών αυλακιών και υπόγειων αγωγών, προς αποφυγή διαρροών από τις πηγές – γεωτρήσεις  μέχρι το εκάστοτε αρδευόμενο κτήμα.

γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους.

δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.

ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.

 

  1. Δημοσίευση Πρόσκλησης

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.

  1. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δημαρχείου στην Κάτω Τιθορέα, εργάσιμες ημέρες και ώρες. Διεύθυνση: Κάτω Τιθορέα, Τ.Κ. 35.015, Τηλέφωνο2234350-305 FAX22340-49872.

Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΩΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*