Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαμιέων

Καλούνται τα μέλη σε δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στην οδό Αινιάνων 6, την 28η του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 13:00. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, λόγω αποκλειστικών και καταληκτικών προθεσμιών, λόγος για τον οποίο συντέμνεται η προβλεπόμενη από το άρθρο 6 παρ. 4 περ.1 του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με την παρ. 5 του ίδιου  άρθρου, ειδικότερα το κατεπείγον συνίσταται ως εξής:

 

Θέμα Πρώτο: Το κατεπείγον συνιστάται στη τεθείσα αποκλειστική προθεσμία. Ειδικότερα στο ότι στις 31.12.2016 λήγουν οι συμβάσεις 49 υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, εκ των οποίων οι 45 απασχολούνται στον τομέα της καθαριότητας, στην αποκομιδή απορριμμάτων και στη οδοκάθαρση. Με δεδομένη την απαγόρευση προσλήψεων μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού Ο.Χ., ο Δήμος πρέπει να προχωρήσει κατεπειγόντως στις απαιτούμενες ενέργειες για διενέργεια ηλεκτρονικού ανοιχτού  διεθνούς διαγωνισμού, για ανάθεση σε εξωτερικό Πάροχο. Οι διαδικασίες για τη σύναψη σύμβασης απαιτούν αρκετό χρόνο για να ολοκληρωθούν (η ελάχιστη προθεσμία ανέρχεται σε 35 ημέρες) και ο Δήμος πρέπει άμεσα να εκκινήσει τις σχετικές ενέργειες από τώρα, για την ανάδειξη αναδόχου μέχρι την 31.12.2016.

 

Θέμα δεύτερο: Το κατεπείγον συνιστάται στη τεθείσα αποκλειστική προθεσμία. Ειδικότερα, ο τρόπος αξιολόγησης της αριθμ. 146i.26-27.1 Πρόσκλησης  της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον & Αειοφόρος Ανάπτυξης είναι άμεσος με αποτέλεσμα κάθε έργο το οποίο υποβληθεί προγενέστερα της πρότασης του Δήμου Λαμιέων να αξιολογείται άμεσα, με συνέπεια τη διαρκή μείωση των διαθέσιμων πόρων του προγράμματος. Εξαιτίας λοιπόν της σπουδαιότητας του Έργου της διευθέτησης του υφιστάμενου ΧΥΤΑ για την περιοχή και το περιβάλλον η απόφαση για την υποβολή της πρότασης πρέπει να υποβληθεί όσο το δυνατόν συντομότερα, λόγω αποκλειστικών προθεσμιών της πρόσκλησης για την υποβολή της παραπάνω πρότασης κατά προτεραιότητα άλλων.

 

                                     Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

                                              Κλειτσάκης Αθανάσιος

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 28/9/2016

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 54790 – 27/9/2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

(Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

Θέμα 1 : ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΠΑΡΟΧΗΣ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ Δ.Λ.» ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ (12 ΜΗΝΕΣ) ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ (12 ΜΗΝΕΣ).

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΛΑΜΠΡΟΥ

 

Θέμα 2 : ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Χ.Υ.Τ.Α. ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ» ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ»  ΣΤΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

Εισηγητής : ΑΝΤ/ΡΧΟΣ κ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

 

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*