Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία στη βαμβακαλλιέργεια

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Φθιώτιδας, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, εκδίδει το παρόν Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων με βάση τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από το δίκτυο παρακολούθησης (φερομονικές παγίδες), που έχει εγκατασταθεί στο Νομό μας και τις επιτόπιες παρατηρήσεις και δειγματοληψίες που πραγματοποιούνται σε βαμβακοφυτείες.

Απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς, με σκοπό την ενημέρωσή τους για την αποτελεσματική φυτοπροστασία της βαμβακοκαλλιέργειας τους.

 1. Διαπιστώσεις

2.1 Την εποχή αυτή οι όψιμες βαμβακοκαλλιέργειες βρίσκονται στο στάδιο της ανθοφορίας και οι πρώιμες στο στάδιο της καρπόδεσης.

2.2 Οι συλλήψεις των ακμαίων του πράσινου σκουληκιού στο δίκτυο φερομονικών παγίδων ήταν πολύ υψηλές (από 25/7 ‘εως 4/8) στις περιοχές: Ανθήλη (τοποθ. Αξελού), Γοργοπόταμος (τοποθ. ∆έντρος), Κάτω Καλύβια Λαμίας (τοποθ. Σουλάκι), Αμούρι (τοποθ. Κουφόγια), Αμφίκλεια (τοποθ. Πόλογος) και ́Εξαρχος (τοποθ. Τροχάλι) ενώ στην τελευταία μέτρηση (8/8) παρουσιάζουν μείωση στις περισσότερες περιοχές από αυτές με εξαίρεση τις περιοχές Αμφίκλεια (τοποθ. Πόλογος) και Κάτω Καλύβια Λαμίας(τοποθ. Σουλάκι)  όπου οι συλλήψεις συνεχίζουν να είναι υψηλές.

2.3 Οι επιτόπιες παρατηρήσεις και οι δειγματοληψίες που διενεργήθηκαν από τους γεωπόνους της Υπηρεσίας στις περιοχές που εμφανίζουν αυξημένη δραστηριότητα ακμαίων του πράσινου σκουληκιού και ιδιαίτερα οι εκεί όψιμες καλλιέργειες έδειξαν πληθυσμούς προνυμφών κοντά ή και πάνω από το κατώτερο όριο επέμβασης, δηλ. 4 ζωντανές προνύμφες (σκουλήκια) σε 100 φυτά επιλεγμένα τυχαία από όλη την έκταση της φυτείας ή πάνω από μία(1) νεαρή προνύμφη κ.μ.ο. στα φυτά γραμμής μήκους ενάμιση (1,5) μέτρου σε χτένια, άνθη και καρύδια. Επίσης στις βαμβακοκαλλιέργειες που προήλθαν από επανασπορές και παρουσιάζουν οψίμηση στις περιοχές Σοφιάδα, Εκκάρα και Ν. Μοναστήρι Παρατηρήθηκαν πληθυσμοί κοντά ή και πάνω από το κατώτερο όριο επέμβασης.

2.4 Οι συλλήψεις των ακμαίων του ρόδινου σκουληκιού στο δίκτυο φερομονικών παγίδων ήταν σχετικά χαμηλές με εξαίρεση τις περιοχές Αυλάκι

(τοποθ. Παλιοπλάτανος και Μπισμπιρούλα), Αμούρι (Κουφόγια), Βαρδαλή (τοποθ. Τζαμί), Ν. Μοναστήρι (τοποθ. Βάλτος), Αμφίκλεια (τοποθ. Πόλογος),

Λευκοχώρι (τοποθ. Αγ. Γεώργιος) και ́Εξαρχος (τοποθ. Αλιάφυτα, Τροχάλι και

∆έντρος) όπου οι συλλήψεις ήταν αρκετά υψηλές.

2.5 Οι επιτόπιες παρατηρήσεις και δειγματοληψίες που διενεργήθηκαν στις περιοχές με αυξημένες συλλήψεις ακμαίων του ρόδινου σκουληκιού, δεν έδειξαν προσβολές στα άνθη (ροζέτες) και στα καρύδια με εξαίρεση την περιοχή Αυλάκι (τοποθ. Μπισμπιρούλα) όπου παρατηρήθηκε προσβολή στα άνθη (ροζέτες) κοντά στο όριο επέμβασης δηλ. είκοσι (20) προσβεβλημένα άνθη (ροζέτες), σε τυχαίο δείγμα εκατό (100) ανθέων.

 1. Συστάσεις – Καλλιεργητικές πρακτικές

Συστήνονται στους βαμβακοκαλλιεργητές τα παρακάτω:

3.1 Εφαρμογή ρυθμιστών ανάπτυξης των φυτών (mepiquat chloride 5SL) αναλόγως της γονιμότητας των εδαφών και του ύψους των φυτών και στη συνέχεια να γίνεται άρδευση.

3.2 Για το πράσινο σκουλήκι:

 • Οι συλλήψεις ακμαίων (πεταλούδων) στις φερομονικές παγίδες δεν αποτελούν κριτήριο για την εφαρμογή επέμβασης με φυτοπροστατευτικά, αλλά μέσο πρόγνωσης και βοηθούν στον προσδιορισμό των περιόδων δραστηριότητας των ακμαίων.
 • Κριτήριο για την απόφαση λήψης ή όχι μέτρων αντιμετώπισης, είναι μόνο τα αποτελέσματα των επιτόπιων παρατηρήσεων και των δειγματοληψιών στα όργανα των φυτών (χτένια, άνθη, καρύδια).
 • Συστήνεται στους παραγωγούς να είναι διαρκώς σε επιφυλακή. Να παρακολουθούν επισταμένως κάθε 3-4 ημέρες την καλλιέργεια τους για τυχόν προσβολές από προνύμφες και να προβαίνουν σε ψεκασμό μόνο όταν διαπιστώνεται η παρουσία προνυμφών σε ποσοστό πάνω από 4 ζωντανές προνύμφες κ.μ.ο. (σκουλήκια μήκους μέχρι 1 εκατοστό) ανά 100 φυτά επιλεγμένα τυχαία από όλη την έκταση της φυτείας, ή πάνω από μία (1) νεαρή προνύμφη κ.μ.ο. στα φυτά γραμμής μήκους ενάμιση (1,5) μέτρου.
 • Για την προστασία των φυσικών εχθρών του πράσινου σκουληκιού, προτείνεται η χρήση εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών, τα οποία με τον τρόπο και το φάσμα δράσης τους, κατά την εφαρμογή στην βαμβακοκαλλιέργεια, είναι τα φιλικότερα προς τα ωφέλιμα έντομα αυτής, επανάληψη Ψεκασμού δικαιολογείται μόνο στην περίπτωση, που μετά από μία περίπου εβδομάδα διαπιστωθεί ότι έχει ξεπεραστεί το κατώτερο όριο επέμβασης. Τότε, προτείνεται να εφαρμόζεται εντομοκτόνο με διαφορετικό τρόπο δράσης από το πρώτο.
 • Συστήνεται να δοθεί περισσότερη προσοχή στις όψιμες καλλιέργειες, όπου η παρουσία τρυφερών βλαστικών οργάνων (χτένια, ανθη και νεαρά καρύδια), ευνοεί την εμφάνιση του πράσινου σκουληκιού.

.

 • Συστήνεται στους παραγωγούς των οποίων οι βαμβακοκαλλιέργειες βρίσκονται σε παραποτάμιες περιοχές, να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να επιθεωρούν την καλλιέργεια τους (χτένια, άνθη, καρύδια) σχολαστικά κάθε 3-4 μέρες, διότι το μικροκλίμα των περιοχών αυτών ευνοεί την ανάπτυξη του πράσινου σκουληκιού.

3.3 Για το ρόδινο σκουλήκι

 • Συστήνεται στους παραγωγούς να προβαίνουν σε ψεκασμό με ένα κατάλληλο και εγκεκριμένο εντομοκτόνο, μόνο όταν διαπιστώνουν πάνω από είκοσι (20) προσβεβλημένα άνθη (ροζέτες), σε τυχαίο δείγμα εκατό (100) ανθέων, από τουλάχιστον πέντε (5) αντιπροσωπευτικά σημεία της καλλιέργειας ή όταν βρεθούν 5-8 ζωντανές προνύμφες, κατά μέσο όρο, στο εσωτερικό 100 νεαρών καρυδιών ηλικίας δύο (2) εβδομάδων, σε δείγμα που λήφθηκε κατά την διαγώνιο του αγρού. Η εξέταση των καρυδιών θα πρέπει να είναι προσεκτική, διότι είναι δύσκολη η διάκριση της προσβολής, καθώς και της προνύμφης στα πρώτα στάδια ανάπτυξής της

.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

1) Οι βαμβακοπαραγωγοί είναι αποκλειστικά και μόνοι υπεύθυνοι για την επιλογή των επεμβάσεων, σχετικά με τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, τον τρόπο και το χρόνο εφαρμογής τους στις συνθήκες της καλλιέργειάς τους, καθώς και για τους λοιπούς χειρισμούς, που συμβάλουν στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειας.

2) Όπου χρειαστεί να γίνουν χημικές επεμβάσεις, αυτές να γίνονται μετά την δύση του ηλίου και κατά τις νυκτερινές ώρες, διότι οι πεταλούδες του πράσινου και του ρόδινου σκουληκιού δραστηριοποιούνται κατά τη νύκτα, αλλά και για την προστασία των μελισσών.

3) Οι βαμβακοπαραγωγοί να ενημερώνουν για κάθε επικείμενο ψεκασμό τους μελισσοκόμους και να αποφεύγονται ψεκασμοί με μελισσοτοξικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

4) Για οποιοδήποτε πρόβλημα της καλλιέργειας, οι βαμβακοπαραγωγοί μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Υπηρεσίας μας στα τηλ. 2231-3-53172, 2231-3- 53170, καθώς και στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, στο τηλέφωνο 2421066525.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες εφαρμογής των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.
 • Σύμφωνα με τα άρθρα 9 και10 του ν. 4036/2012(ΦΕΚ 8Α)

Όποιος χρησιμοποιεί μη εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα υπόκειται σε διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.

 • Τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά αναφέρονται στην Ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠ.Α.Α. & Τροφίμων (http://www.minagric.gr/syspest/)

και από αυτά γίνεται η επιλογή προς χρήση.

 

Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη

Π.Ε. Φθιώτιδας

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης α.α

ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΖΙΓΚΑ

Γεωπόνος

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*