Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ιδιοκτητών πληγέντων κτηρίων από σεισμούς

Ôï êáôåóôñáììÝíï óðßôé óôï ÷ùñéü Ðüíôé ÂáóéëéêÞò üðïõ óêïôþèçêå ç 64÷ñïíç, ìåôÜ ôïí ðñùéíü óåéóìü, ìåãÝèïõò 6,1 ñß÷ôåñ ðïõ óõãêëüíéóå ôç ËåõêÜäá, ôçí Ôñßôç 17 Íïåìâñßïõ 2015. Äýï íåêñïýò Üöçóå ðßóù ôïõ ôï ðñþôï ÷ôýðçìá ôïõ öïíéêïý óåéóìïý, êáèþò ôñáãéêü èÜíáôï âñÞêå ìßá 64÷ñïíç ãõíáßêá, üôáí êáôáðëáêþèçêå áðü ôïí ôïß÷ï ôïõ óðéôéïý ôçò. Ïé ðñþôåò ðëçñïöïñßåò áíÝöåñáí üôé ç Üôõ÷ç ãõíáßêá, ðïõ Ýìåíå óôï ÷ùñéü Ðüíôé êïíôÜ óôç ÂáóéëéêÞ, Ý÷áóå ôç æùÞ üôáí Ýíáò ìåãÜëïò âñÜ÷ïò áðïêïëëÞèçêå áðü ôï âïõíü êáé ìå äýíáìç ðñïóÝêñïõóå óôï ôïß÷ï ôïõ óðéôéïý ôçò, ôïí äéáðÝñáóå êáé ôçí ôñáõìÜôéóå èáíÜóéìá óôï êåöÜëé. Ôçí ßäéá þñá, ìßá 74÷ñïíç, áðü ôï ÷ùñéü ÁèÜíé, Ý÷áóå ôç æùÞ ôçò üôáí êáôáðëáêþèçêå áðü óõíôñßììéá. ÁÐÅ- ÌÐÅ/ÁÐÅ- ÌÐÅ/STR

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση απόφασης που αφορά την παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων από τους ιδιοκτήτες πληγέντων κτηρίων, από σεισμούς της 7ης   Αυγούστου 2013 και 6ης Φεβρουαρίου 2014 σε περιοχές της Π.Ε. Φθιώτιδας .

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι:

  1. Για χορήγηση Σ.Σ. για την επισκευή κτηρίων
  2. Για συμπλήρωση δικαιολογητικών φακέλων επισκευής και ανακατασκευής
  • Για χορήγηση Σ.Σ. για την ανακατασκευή κτηρίων στην περίπτωση που έχει εκδοθεί Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου Κτίσματος

να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι την 30η Ιουνίου 2016 , με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία , εν προκειμένω στην Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ.) του Υπουργείου Οικονομικών Υποδομών Ναυτιλίας.& Τουρισμού για να τους χορηγηθεί η στεγαστική συνδρομή (Σ.Σ.) που προβλέπεται από τις σχετ. Κ.Υ.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στην Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Φθιώτιδας. (κ. Πολύζος Ζώης τηλ2231351292 e-mail: p.zois@pste.gov.gr)

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*