Πρόσληψη ειδικού συνεργάτη στο Δήμο Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου

Ο Δήμαρχος Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού συνεργάτη  ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών με ειδίκευση Δομοστατικών για την παροχή επιστημονικών γνώσεων σε θέματα σχετικά με την επίβλεψη τεχνικών έργων, έκδοση οικοδομικών αδειών επίβλεψη οικοδομών σε θέματα υδραυλικά ενεργειακά με ΜΕΕΠ 1ης τάξης.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες  για την θέση Ειδικού συνεργάτη  ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών Τεχνικών Έργων – Δομοστατικών πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

α)  Τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν.3584/2007 (άρθρα 11 έως και 17). Δηλαδή:

  • Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου (ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία μας)
  • Πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές (τους άνδρες)
  • Πιστοποιητικό υγείας & φυσικής καταλληλότητας (θα δοθεί σχετικό παραπεμπτικό σημείωμα της υπηρεσίας βάσει του  άρθρου 7 παρ. 1 του ν. 4210/2013, κατόπιν της σχετικής απόφασης Δημάρχου)
  • Πιστοποιητικό γέννησης και οικογενειακής κατάστασης.

Για τα γενικά προσόντα διορισμού απαιτείται χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνεται ότι πληρούνται.

β) Πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών Τεχνικών Έργων – Δομοστατικών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής.

γ)   Να έχουν ειδίκευση ή αξιόλογη επαγγελματική εμπειρία, ανάλογη με το αντικείμενο της απασχόλησης, δηλαδή σε θέματα οικοδομικά υδραυλικά ενεργειακά. Η εμπειρία αποδεικνύεται ως εξής:

  • Για μεν τους μισθωτούς: χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνονται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας. Οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα, μπορούν εναλλακτικά αντί της υπεύθυνης δήλωσης να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημόσιου τομέα, από την οποία να προκύπτουν το είδος και η χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας.
  • Για δε τους ελεύθερους επαγγελματίες: χωριστή από την αίτηση, υπεύθυνη δήλωση, κατά το άρθρο 8 του Ν.1599/1986, για το είδος και την χρονική διάρκεια της εξειδικευμένης εμπειρίας

δ)   Πτυχίο πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας .

ε)  Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ τόσο σε MS WINDOWS όσο και MAC OSX, τουλάχιστον στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών διαδικτύου, 3DS MAX, και AUTOCAD.

στ)  Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας.

Οι Ειδικοί Συνεργάτες δεν παρεμβάλλονται στην οργανωτική και βαθμολογική κλίμακα, ούτε οι θέσεις τους έχουν αντιστοιχία με τις θέσεις της κλίμακας αυτής. Υπόκεινται απευθείας στην ιεραρχική εξάρτηση του οικείου Δημάρχου για την επικουρία του οποίου προσλαμβάνονται.

Για όσους έχουν την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία, η άσκηση του ελεύθερου επαγγέλματός τους είναι ασυμβίβαστη με την άσκηση των καθηκόντων του Ειδικού-Επιστημονικού Συνεργάτη. (άρθρο 163 παρ. 7 Ν.3584/2007). Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας μπορεί να εισαχθούν εξαιρέσεις στην εφαρμογή αυτής της παραγράφου, μόνο όταν πρόκειται για πρόσληψη Ειδικού ή Επιστημονικού Συνεργάτη. Στην περίπτωση αυτή έχει ανάλογη εφαρμογή η παρ. 3 περ. α’ του άρθρου 29 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν μέσα σε έξι (6) ημέρες από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσης στον τοπικό τύπο (δηλ.  από 04-02-2017 έως και 10-02-2017), σχετική αίτηση με βιογραφικό σημείωμα το οποίο θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση για την εγκυρότητα του περιεχομένου του  και τα δικαιολογητικά, που θα αποδεικνύουν τα ανωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους και την έλλειψη κωλυμάτων, στην έδρα του Δήμου στα Καμένα Βούρλα, στο γραφείο πρωτοκόλλου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. (Υπ’ όψιν του  Γραφείου  Ανθρωπίνου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας,  τηλ. 22353-50026).

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*