Πρόσληψη Ιατρού Ακτινοδιαγνώστη για τις ανάγκες του Κέντρου Υγείας Καμένων Βούρλων

Η 5Η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για την κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό του Κέντρου Υγείας Καμένων Βούρλων, ενδιαφέρεται για συνεργασία με έναν (1) ιατρό ειδικότητας ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ με εξειδίκευση σε Μαστογράφο με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για χρονικό διάστημα έως 2 μήνες και όχι πέραν της 31-12-2020.

Κριτήρια Επιλογής

  1. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ

– Πτυχίο Ιατρικής Σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής νόμιμα αναγνωρισμένο.

– Άδεια άσκησης επαγγέλματος

– Τίτλο αντίστοιχης ιατρικής ειδικότητας Εξειδίκευση- εμπειρία στον Μαστογράφο Θα συνεκτιμηθούν μεταπτυχιακοί τίτλοι σε συναφές αντικείμενο και η εργασιακή εμπειρία στην Ακτινοδιαγνωστική.

– Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου Φθιώτιδας στον οποίο είναι εγγεγραμμένος

– Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ για άνδρες (ή βεβαίωση οριστικής απόλυσης από τις τάξεις του Ελληνικού Στρατού. Όπου στο τύπο Α’ προκύπτει αναβολή στράτευσης, αυτή θα πρέπει να υπερβαίνει το έτος από την ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης)

  1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ως εμπειρία της παραπάνω θέσης νοείται η αποδεδειγμένη απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα Ιατρού ΠΕ Ακτινοδιαγνωστικής (ακτινολογικό και μαστογράφο)

  1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών θα ακολουθήσει προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων στο Γραφείο Διοικητή της 5Ης ΥΠΕ. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι:

1.Έλληνες πολίτες.

2.Να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

3.Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.

  1. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή.

5.Εφόσον προσληφθούν να εγγραφούν στη ΔΟ.Υ. ως επιτηδευματίες.

6.Εφόσον προσληφθούν να εγγραφούν στον Ιατρικό σύλλογο Φθιώτιδας .

7.Να έχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών. 

Για τη σειρά κατάταξης λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω αναφερόμενα κριτήρια επιλογής με συντελεστές:

70% τα απαιτούμενα κύρια και επικουρικά προσόντα

20% εμπειρία

10% προσωπική συνέντευξη Υποβολή αίτησης συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση 5 Η ΥΠΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΖΟΥΡΛΟ 41110 ΛΑΡΙΣΑ με την ένδειξη «για την πρόσκληση ενδιαφέροντος για συνεργασία με ιατρό» έως την 19-11-2020, όπως θα προκύπτει από την σφραγίδα του Ταχυδρομείου.

 Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη.

Με την αίτηση υποβάλλονται :

1 .Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

  1. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρουν ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα
  2. Αντίγραφα τίτλων σπουδών- εξειδίκευσης- εμπειρίας
  3. Αντίγραφο άδειας ασκήσεως ιατρικού επαγγέλματος
  4. Άδεια τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας
  5. Σύντομο βιογραφικό
  6. Φορολογική και Ασφαλιστική ενημερότητα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 16-11-2020 μέχρι την 23-11-2020.