1.584.000 € στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για τη μισθοδοσία Δεκεμβρίου

Το Υπουργείο Εσωτερικών αποφάσισε την κατανομή στις Περιφέρειες της Χώρας, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό  24.000.000,00 € προς καταβολή δαπανών μισθοδοσίας μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016,

του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των Περιφερειών.

Οι Περιφέρειες οφείλουν με την έκδοση της παρούσας, να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού τους, η οποία επειδή από 01.01.2016 βαρύνει τους οικείους προϋπολογισμούς τους, θα επιχορηγούνται με τα αναγκαία ποσά, προς το σκοπό αυτό.

Γ.  Τα κατανεμηθέντα με την παρούσα απόφαση ποσά στις Περιφέρειες είναι προσαυξημένα κατά 8,6% περίπου, σε σχέση με τις αντίστοιχες πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους Π/Υ των Περιφερειών ως έσοδο για την κάλυψη της μισθοδοσίας του προσωπικού τους μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, προκειμένου με τα επιπλέον ποσά να αντιμετωπιστούν δαπάνες που

προκύπτουν λόγω αλλαγής κλάδου, αλλαγής κατηγορίας, επανατοποθέτησης προσωπικού, προσλήψεων, αποζημιώσεων σε περιπτώσεις οικονομικής (μισθολογικής) αποκατάστασης και συναφών περιπτώσεων.

Για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του μετακινούμενου προσωπικού (λόγω απόσπασης, μετάταξης κλπ) επιπλέον της απόδοσης των ανωτέρω αυξημένων ποσών, ισχύουν και τα διαλαμβανόμενα στην αρ. 2/24822/ΔΠΓΚ/21.3.2014 (ΑΔΑ:ΒΙΞΒΗ-ΕΡΗ) εγκύκλιο του Αν. Υπουργού Οικονομικών στο πλαίσιο του άρθρου 29 του ν.4223/2013, με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων.

Δ.  Τυχόν αδιάθετα ποσά, δύναται να διατεθούν προς κάλυψη αντίστοιχων δαπανών μισθοδοσίας του επόμενου μήνα.

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*