Eξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη στην Π.Ε. Φθιώτιδας

Η Π.Ε. Φθιώτιδας αποφάσισε την προκήρυξη εξετάσεων για την απόκτηση Πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη «κατηγορίας 1» (κατηγορία HAREC) και κατηγορίας «εισαγωγικού επιπέδου» (entry level), στις

29/11/2016, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης 09:00 π.μ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου και οι πολίτες άλλων χωρών που διαθέτουν άδεια παραμονής στην Ελλάδα.

Επίσης κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην Αίθουσα Εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Φθιώτιδας (Κύπρου & Ανθήλης , 351 33 Λαμία).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Φθιώτιδας, εφόσον η διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας τους εντάσσεται στην περιοχή ευθύνης της υπηρεσίας μας, μέχρι και την

Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016.

Οι υποψήφιοι συνυποβάλλουν με την αίτησή τους τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης για την ταυτοποίηση του ενδιαφερόμενου και τη διαπίστωση της ημερομηνίας γέννησης.
  2. Σε περιπτώσεις υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, αποδεικτικά έγγραφα που σχετίζονται με τα στοιχεία τους, την ηλικία, υπηκοότητα και τη νόμιμη διαμονή τους συμπεριλαμβανομένης και της άδειας διαμονής, όπου προβλέπεται.
  3. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται η ταχυδρομική διεύθυνση της μόνιμης κατοικίας τους.
  4. Παράβολο 26,00€ (ΚΑΕ:3741 «Παράβολα από κάθε αιτία» από το

Δημόσιο Ταμείο (Διπλότυπο Είσπραξης) ή έκδοση e-παράβολου για συμμετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη (κωδικός e-παραβόλου 5113 για συμμετοχή στις εξετάσεις ή κωδικός 5125  για ΑΜΕΑ>67%).

  1. Δύο φωτογραφίες (υποβάλλονται μετά την επιτυχή έκβαση των εξετάσεων, για την έκδοση του πτυχίου).

Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται εφόσον έχουν συγκεντρωθεί και παρουσιαστούν την ημέρα των εξετάσεων τουλάχιστον τρείς (3) υποψήφιοι.

Εφόσον δεν συγκεντρωθούν τουλάχιστον τρείς (3) υποψήφιοι, μπορούν οι υποψήφιοι (ή ο μοναδικός υποψήφιος) εάν και οι ίδιοι το επιθυμούν, να παραπέμπονται σε άλλη υπηρεσία της ιδίας Περιφέρειας, μετά από προηγούμενη συνεννόηση.

Οι εξετάσεις διενεργούνται με λογισμικό σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, με τυχαία επιλογή θεμάτων και με την μορφή ερωτηματολογίων πολλαπλών επιλογών, στη Ελληνική γλώσσα, αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 5 της Υ.Α. 38200/1136/11-08-2011 με θέμα «Κανονισμός λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών ασυρμάτου» (ΦΕΚ1969/Β /02-09-11).

Όλοι οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να φέρουν μαζί τους Δελτίο Ταυτότητας ή κάθε άλλο έγγραφο, -όπως ορίζεται στην παρ.4 του άρθρου 3 του Ν.2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του Ν.3731/2008 και ισχύει-, που αποδεικνύει τα στοιχεία τους και να το επιδείξουν κατά τη προσέλευσή τους στην Επιτροπή Διεξαγωγής των εξετάσεων. Σημειώσεις, βοηθήματα και χρήση κινητών τηλεφώνων και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών απαγορεύονται κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΜΕ Α’ ΒΑΘΜΟ

Κάντε το πρώτο σχόλιο

Υποβολή απάντησης

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.


*