Ειδήσεις

Θέση Υδρονομέα στο Δήμο Αμφίκλειας-Ελάτειας


O δήμος Αμφίκλειας-Ελάτειας καλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομέας, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 15/03/2017 έως την 24/03/2017 στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

1. Αριθμός θέσεων

Το δημοτικό συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 13/2017 απόφαση του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων των υδρονομέων ως εξής: Α. Ένα (1) άτομο Υδρονομέας

2. Περίοδος απασχόλησης

Η περίοδος απασχόλησης είναι έως πέντε (5) μήνες και ορίζεται μεταξύ της αρδευτικής περιόδου από 01/05/2017 έως 01/10/2017. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κάτω Τιθορέα 14 Μαρτίου 2017 Αριθμ. πρωτ : 2171

3. Απαιτούμενα Προσόντα

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει: α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια. β. Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 65ο. Στην περίπτωση που έχει συμπληρωθεί το 60ο έτος της ηλικίας, και μέχρι το ανώτατο όριο (65ο έτος), για την πρόσληψη απαιτείται ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του αποφασίζοντος οργάνου, ήτοι του δημοτικού συμβουλίου.(Πράξη 253/2014 Ελεγκτικού Συνεδρίου). γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

4. Δεν γίνονται δεκτοί και δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς

Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αυτή.

5. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:

α) Πιστοποιητικό του οικείου Δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως.

β) Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων. Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των πιστοποιητικών, εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως. Η προθεσμία αύτη, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.

6. Εκλογή υδρονομικών οργάνων

Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο.

7. Αναδιορισμός

Τα υδρονομικά όργανα διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω. Τα εκ τούτων ευδοκίμως υπηρετούντα όργανα προτιμούνται και για την επόμενη ή τις επόμενες αρδευτικές περιόδους, από το δημοτικό συμβούλιο.

8. Καθήκοντα Υδρονομέων

α. Η διαχείριση και διανομή των αρδευτικών υδάτων (πηγών και γεωτρήσεων) κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως.

β. Η επιμέλεια και επιτήρηση των επιφανειακών αυλακιών και υπόγειων αγωγών, προς αποφυγή διαρροών από τις πηγές-γεωτρήσεις μέχρι το εκάστοτε αρδευόμενο κτήμα.

γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια της καλής συντήρησής τους.

δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.

ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.

9. Δημοσίευση Πρόσκλησης

Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την ημέρα εκλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος.

10. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία του Δημαρχείου στην Κάτω Τιθορέα, εργάσιμες ημέρες και ώρες. Διεύθυνση : Κάτω Τιθορέα, Τ.Κ. 35.015, Τηλέφωνο 2234350-305 FAX 22340-49872. Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

Προηγούμενο άρθρο Παράλληλες συναντήσεις του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας στο Μόναχο
Επόμενο άρθρο 40.000 € στο Δήμο Λοκρών για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες