17η σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων


Tags |

Σε δημόσια συνεδρίαση συγκαλείται η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, την του μηνός Μαΐου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 16ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα 2ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 173/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Ε. –  ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ- ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ – ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Θέμα 3ο: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΕΩΣ  ΤΟ 1ο ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ 2018

Θέμα 4ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ-ΔΕΣΜΕΥΣΗ- ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ  ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

Θέμα 5ο: ΈΓΚΡΙΣΗ 3ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΈΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ « ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ  ΕΙΔΟΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ) ΠΡΟΥΠΟΛ. ΜΕΛΕΤΗΣ 81.072,69 €

Θέμα 6ο: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΗΣ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Θέμα 7ο: ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΙΚΑ ETΩΝ 2001  EΩΣ  2006

Θέμα 8ο: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ- ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ – ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ιωάννης Ρούλιας